Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 februari 2018

Gasloos bouwen

D66 Steenbergen wil van het gas af

Nu is het nog zo dat 96% van de huizen in Nederland gas gebruikt voor de verwarming. D66 Steenbergen wil dat stappen gezet worden om huizen niet te verwarmen met Gronings gas, maar met schone energie. Ook nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar wil D66 een einde aan maken. Fractievoorzitter van D66 Eric van der Spelt : “Helaas is het nog steeds zo dat nieuwbouwhuizen verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten. Niet alleen voor Groningen maar ook voor het klimaat is het beter dat Nederland van het gas af gaat. Dan hoeft er op termijn geen gas meer op te worden gepompt en verminderen we de CO2 uitstoot.”

Schone energie

Er worden in Nederland naar verwachting tussen 2017 en 2021 ongeveer 230.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Door een voorstel van D66 heeft de Tweede Kamer besloten dat nieuwbouw in principe niet meer wordt aangesloten op het gasnetwerk. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om een nieuwbouwhuis of een nieuw bedrijfspand wel aan te sluiten op het gas, kan de gemeente een uitzondering maken. Eric van der Spelt: “Er zijn tegenwoordig verschillende uitstekende manieren om je huis te verwarmen met schone energie, zoals warmtenetten en warmtepompen. Als we nu stappen zetten en ook starten om bestaande woonwijken van het gas af te halen, dan profiteert Groningen maar ook onze eigen leefomgeving door een beter klimaat. D66 Steenbergen wil daarom nu aan de slag.”

Nederland gaat van het gas af

Op dit moment telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost landelijk jaarlijks 100 miljoen euro. Daar komt bij dat een gasnet al snel 40 jaar mee gaat. Als een nieuwe wijk nu op het gasnetwerk wordt aangesloten, dan moet dat later alsnog vervangen worden door bijvoorbeeld een warmtenet. Daarmee worden onze gemeente maar ook de huizenbezitters onnodig op kosten gejaagd.

Daarom gaat D66 bij de raadsvergadering van 22 februari een motie indienen om bij nieuwbouw aardgasvrij bouwen als randvoorwaarde op te nemen maar ook bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over aardgasvrije nieuwbouw;

Meer kunt u lezen op: https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/d66-komt-met-motie-tegen-aardgas.html

Tekst motie: 

Motie schrappen verplichte gasaansluitplicht

De raad van de gemeente Steenbergen bijeen in vergadering 22-02-2018

Constaterende dat:

  • De Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of bij nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd.
  • In de wet is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting wordt gerealiseerd tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten.

Overwegende dat:

  • Om de klimaatdoelen van Parijs te halen het noodzakelijk is dat woningen op een duurzame wijze verwarmd worden en dat op termijn het gebruik van aardgas uitgefaseerd zal worden.
  • Vanwege de klimaatdoelstellingen én de maatschappelijke kosten die met de aanleg van aardgasnetten gemoeid zijn, het niet is wenselijk om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten.

Verzoekt het college:

  • Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet bij nieuwe gemeentelijke grondverkoop en uitgifte in erfpacht aardgasvrij bouwen als randvoorwaarde op te nemen;
  • Bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over aardgasvrije nieuwbouw;
  • In overleg met het netwerkbedrijf te treden om te bepalen of er plannen zijn waarbij er sprake is van zwaarwegende redenen om toch een aansluiting op het aardgasnet toe te staan, en de raad over de resultaten te informeren.

Gaat over tot de orde van de dag

D66 steenbergen